தென்னிந்திய திருச்சபை யாழ் பேராயம் அமெரிக்கன் இலங்கை மிஷன் ஆலயம், பாலர் பராமரிப்பு நிலையம் - நெடுந்தீவு