நெடுந்தீவு கிழக்கு சனசமூக நிலையம் - தற்காலிக அலுவலகம்