இந்துபோறி 2016 - திரு. ஜோதீஸ்வரன் - திரிசாரணத் தலைவர் உரை