மெளலவி ஏ.சீ.ஏ.எம். புஹாரி நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் 11)