ஜின்னாஹ் ஷரிப்தீன் நேர்காணல் (பாரம்பர்யம் நிகழ்ச்சி 06)