சித்திரக்கலை தரம் 10 இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை 2016 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)