வடிவமைப்பும் இயந்திரத்தொழில்நுட்பவியலும் தரம் 11 இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை 2017 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)