வடிவமைப்பு நிர்மாணத் தொழிநுட்பவியல் தரம் 11 இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை 2017 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)