ப. ஶ்ரீஸ்கந்தன்.அவர்களின் மனசுலாவிய வானம் மற்றும் அரியாலையூர் நாடக ஆளுமைகள் நூல்கள் வெளீயீட்டு அழைப்பிதழ்