பி. நடராசன் என்பவரால் உருத்திரேஸ்வரன் மற்றும் விஜியருணி ஆகியோருக்கு எழுதிய திருமண வாழ்த்து