பொருளியல் தரம் 13 மாதிரி வினாத்தாள் 2018 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)