அரியாலை கிழக்கு முத்து விநயகர் கோவிலில் உள்ள சுவாமி காவும் வாகனம் 02