புதிய கண்ணகை அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓலைச்சுவடிகள் எண்ணிமப்படுத்தல்