புதிய கண்ணகை அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓலைச்சுவடிகள் சுத்தம் செய்தல்