அரியாலை கிழக்கு ஶ்ரீ துரவடி பிள்ளையார் கோவில் கோப்பர்க்குளம்