அன்னை வேளாங்கன்னி ஆலயத்தின் முன்னால் உள்ள நினைவுச் சிலை