தமிழ் மரபுத் திங்கள் அமைப்பு - அமைப்பாளரின் செய்தி - 2015