ஓலைச்சுவடிகள் ஆவணப்படுத்தலுக்கான கண்காட்சிப் பதிவு 06