சற்றேனும் இரக்கமற்ற தொற்றா நோய்களில் இருந்து முற்றாக நீங்க முடியாதா?