வேண்டத்தக்கது அறிந்து சைவசமய வாழ்வில் நீண்ட அறப்பணி செய்தவர்