தடுக்கி விழுந்தால் ஒரு பண்டிதர் இது அந்தக்காலம் தடுக்கி விழுந்தால் ஒரு பட்டதாரி இதுஇந்தக்காலம்