பஜனையே வாழ்வின் இரசனை அதன் பலனோ நாளும் நமக்குப் பசளை