நாய்படாப்பாடு படுத்தும் நோய்கள் வாய்விடாச் சாதிகளை அதிகம் வருத்துவதில்லையே