போருக்கு பின்னரும் தற்போது நிர்வாக ரீதியில் நிலவுகின்ற மாற்றங்களும் தீர்வுகளும்