வலிமை நெறிகாட்டி வாழ மதியூட்டும் விஜயதசமியே நமக்கு வெற்றித்திருநாள்