நோய்களை வெல்வதற்கான முதற்படி அதுபற்றிய விழிப்புணர்வே