ஆன்மீக விடுதலைக்குச் செப்பனிடும் வித்தகம் - சிந்தனை அரங்கு