மன்னாரில் காண்தகு கவின்பெறு தமிழ் வளர் பள்ளியே மன்னார் கௌரியம்பாள்