ஆரையம்பதி இராமகிருஸ்ண மிசன் பாடசாலை குடிநீர்த் தாங்கி