1939 - ஆறாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கொழும்பு - வேகுப்பட்டி) | 1