1937 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத இளஞ்சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கண்டி - மதுரை) | 1