1934 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத இள ஊதா நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (நாரம்மல - நச்சாந்துப்பட்டி | 1