1926 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத ஊதா நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கண்டி - புதுக்கோட்டை) | 1