1922 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த மூன்று சத பச்சை நிற அஞ்சல் தலை அச்சுடனான தபாலட்டை (யாழ்ப்பாணம் - கொழும்பு) | 2