1922 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (வண்ணார்பண்ணை - கொழும்பு) | 1