1919 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கொழும்பு - கூலிம்) | 2