1919 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த இரு நிற அஞ்சல் தலைகளுடனான பதிவு அஞ்சல் உறை (மட்டக்களப்பு - கொழும்பு) | 2