1918 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஆறு சத இளஞ்சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (யாழ்ப்பாணம் - கொழும்பு) | 1