1918 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த இரு நிற அஞ்சல் தலைகளுடனான பதிவு அஞ்சல் உறை (வண்ணார்பண்ணை - கொழும்பு) | 1