1915 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த இரண்டு சத மஞ்சள் நிற அஞ்சல் தலை அச்சுடனான தபாலட்டை (யாழ்ப்பாணம் - கொழும்பு) | 1