1915 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த இரண்டு சத மஞ்சள் நிற அஞ்சல் தலை அச்சுடனான தபாலட்டை (கொழும்பு - தேவகோட்டை) | 2