1913 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஐந்து சத இளஞ்சிவப்பு நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கண்டி - அளகாபுரி) | 2