1913 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த இரு நிற அஞ்சல் தலைகளுடனான பதிவு அஞ்சல் உறை (யாழ்ப்பாணம் - டல்விச்) | 1