1912 - ஐந்தாம் ஜோர்ஜ் அரசரின் தலையுருவம் பொறித்த ஐந்து சத ஊதா நிற அஞ்சல் தலையுடனான கடித உறை (கண்டி - குளிபிறை) | 2