புள்ளிகள் கரைந்தபொழுது நாவல் வெளியீட்டு அழைப்பிதழ் - 3