கத்தாழங் காட்டுவழி கள்ளிப்பட்டி ரோட்டுவழி - கவிதை சிந்தும் நேரம் (யசோதா மித்திரதாசின் குரலில்)