ஈழத்தில் நவீன தமிழ்க் கவிஞர்களில் ஒருவரான ஔவை அவர்களின் ஒளிப்படம்