புலவர்மணி காப்பியக்கோ ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன் மற்றும் ஓவியர் ஆசை ராசையா அவர்களுடைய ஒளிப்படம்