பேராசிரியர் சங்கரன் கிருஷ்ணா அவர்கள் இலண்டன் வந்திருந்த வேளை நிகழ்ந்த சந்திப்பில் எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படம் 3