என். செல்வராசா மற்றும் த. தர்மகுலசிங்கம் அவர்களின் நூல் அறிமுக விழா